Andmekaitsetingimused

1. Üldtingimused

Käesolev dokument (edaspidi „Andmekaitsetingimused“) selgitab kuidas City Hambakliinik OÜ, asukohaga Ülikooli 4-6, 51003 Tartu, registrikoodiga 12756625, kes osutab teenuseid kaubamärgi CityDental hambakliinik all (edaspidi „CityDental“) kasutab isikuandmeid ja tagab nende seadusliku töötlemise, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

CityDental vastutab enda kohustuste täitmise eest ja isikuandmete turvalisuse ja õiglase töötlemise tagamise eest enda töötajate poolt ja enda süsteemides.

CityDental töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, Andmekaitse Inspektsiooni juhendites ning käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.

CityDental lähtub isikuandmete töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 • Eesmärgi piirangu põhimõte – CityDental töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kirjeldatud Andmekaitsetingimuste punktis 3 (Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil CityDental töötleb?).
 • Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – CityDental kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
 • Õigsuse põhimõte – CityDetnal võtab tarvitusele asjakohased meetmed, et kindlustada töödeldavate andmete õigsus, ebaõiged ja üleliigsed andmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel.
 • Säilitamise piirangu põhimõte – CityDental säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete eesmärgipäraseks töötlemiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 • Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – CityDental on võtnud kasutusele füüsilised, organisatsioonilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.

  CityDental on õigus käesolevaid Andmekaitsetingimusi igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest veebilehel cityclinics.ee

2. Mõisted

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed hõlmavad endas ka isikuandmete eriliike.

Isikuandmete eriliigid – isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sattumuse kohta.

Geneetilised andmed – isikuandmed, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku päritud või omandatud geneetiliste omadustega, mis annavad ainulaadset teavet kõnealuse füüsilise isiku füsioloogia ja tervise kohta ning mis tulenevad eelkõige füüsilise bioloogilise proovi analüüsist saadud isikuandmetest.

Biomeetrilised andmed – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist nt näokujutis ja sõrmejälgede andmed.

Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.

Teenus – CityDetnal’i poolt pakutavad teenused nagu hambaraviteenus, näo- ja lõualuukirurgia, ortodontia ja breketid.

Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid CityDental töötleb. Andmesubjektideks on eelkõige CityDental patsiendid ja nende seaduslikud esindajad aga ka isikud, kes külastavad CityDental veebilehte cityclinics.ee ja isikud, kes külastavad CityDental hambakliinikut, CityDental töötajad, töötajate lähikondsed ja tööle kandideerijad ning CityDental lepingupartnerid ja nende töötajad.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine kustutamine või hävitamine.

Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või mull viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või lopata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Vastutav töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes üksi, või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Andmekaitsetingimuste tähenduses on Vastutavaks töötlejaks eelkõige CityDental.

Volitatud töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Andmekaitsetingimuste tähenduses on Volitatud töötlejad eelkõige kõik CityDental lepingupartnerid nagu näiteks raamatupidamisettevõtte, erinevad laborid, veebilehe haldaja jmt.

Vastuvõtjad – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Isikuandmete vastuvõtjateks Andmekaitsetingimuste tähenduses on eelkõige Volitatud töötlejad ning asutused, kellele isikuandmete edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

3. Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil CityDental töötleb?

Patsiendi visiidile registreerimiseks ja visiidi meeldetuletamiseks, töötleb CityDental järgmised isikuandmeid:

 • Patsiendi ees- ja perekonnanimi,
 • Patsiendi sünniaeg/isikukood;
 • Patisendi või tema seadusliku esindaja aadress;
 • Patisendi või seadusliku esindaja telefoni number, e-posti aadress,
 • Patsiendi terviseandmed, milleks on patisendi või tema seadusliku esindaja poolt edastatud andmed Patsiendile pandud diagnoosidest, teostatud või plaanitavast operatsioonist, teostatud või plaanitavate uuringute või protseduuride nimetused ja tulemused, teostatud ravi, plaanitav ravi jmt; 
 • Veebilehe külastusega kogutud isikuandmed (vt Andmekaitsetingimuste punk 3.4)

Patsiendi Teenuse eest arvete esitamiseks ning sihtotstarbelise laenu pakkumiseks töötleb CityDental järgmised patsiendi või patsiendi seadusliku esindaja isikuandmeid:

 • Arve või laenu saaja Ees- ja perekonnanimi;
 • Arve või laenu saaja aadress, e-post, telefoni number,
 • Arve või laenu saaja isikut tõendava dokumendi koopia ning isikut tõendaval dokumendil olevad andmed, sh foto;
 • Andmed Patsiendi tervisekindlustuse olemasolu või selle puudumise kohta.

Patsiendile hambaraviteenuse, näo-ja lõualuukirurgia teenuse ning ortodontiateenuse osutamiseks töötleb CityDental andmesubjekti nõusolekul järgmised isikuandmeid:

 • Patisendi ees- ja perekonnanimi;
 • Patsiendi isikukood;
 • Patsiendi terviseandmed, mille on edastanud Patsient või tema seaduslik esindaja, mis on kättesaadavad riigi infosüsteemidest ja mis on CityDental’i või tema lepingupartnerite poolt loodud Teenuse osutamise käigus:
 • Geneetilisi isikuandmeid sisaldavad anded (erinevad proovid, jäljendid jmt);
 • Röntgenuuringute tulemused

Veebilehe tehnilise toimimise tagamiseks ning parema kasutajakogemuse pakkumiseks kogub CityDental:

 • Külastaja poolt kasutatava brauseri andmed;
 • IP-aadress
 • Küpsised

Tööruumide ohutuse tagamiseks ja vaidluste rahumeelseks lahendamiseks kogub CityDental videosalvestuse käigus järgmiseid isikuandmeid:

 • Näokujutis;
 • Liikumine;
 • Väljapaistvad füüsilised eripärad;
 • Riietus;
 • Kõne (huulte liikumine);
 • Kehaehitus jmt

Juhul, kui kandideerite CityDental’isse tööle, töötleb CityDental Teie järgnevaid isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi,
 • Kontaktandmed: telefoni number, e-post
 • Haridus, kvalifikatsioon, täiendõppe läbimine jmt,
 • Hobid;
 • Keeleoskus;
 • CV ja motivatsioonikiri;
 • CityDental võib töödelda ka punktides 3.1-3.6 nimetatud isikuandmeid muul, kui viidatud punktides nimetatud eesmärgil või punktides 3.1-3.6 nimetamata isikuandmeid, samal või muul viidatud punktides nimetatud isikuandmeid, kui selline isikuandmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest.

4. Kas Andmesubjekt on kohustatud esitama CityDentalile punktides 3.1-3.6 nimetatud isikuandmed?

Isikuandmete edastamine CityDentalile on vajalik CityDentali poolt Teenuste pakkumiseks, vabale töökohale kandideerinud isikute tööle sobivuse hindamiseks.

Kui andmesubjekt ei esita punktides 3.1-3.6 nimetatud isikuandmeid või esitab need poolikult on CityDentalil õigus keelduda Teenuse osutamisest Andmesubjektile.

5. Kust CityDental isikuandmeid saab?

Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja enda käest ütluste andmisega (otse või telefoni teel) või isikuandmete edastamisega kontaktvormingu või e-posti kaudu;

Asutustelt ja andmebaasidest, milledele CityDental’i töötajatel on ligipääs (nt Haigekassa, tervise infosüsteem jmt);

6. Mille alusel CityDental isikuandmeid töötleb?

CityDental töötleb isikuandmeid ainult juhul kui:

 • Selleks on Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolek;
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik CityDental poolt Teenuse osutamiseks;
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik CityDental lepinguliste kohustuste täitmiseks;
 • Isikuandmete töötlemine on avalikes huvides;
 • CityDental’il on selleks õigustatud huvi;

Eriliiki isikuandmeid töötleb CityDental eelkõige Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolekul v.a juhul, kui eriliiki isikuandmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest.

7. Kellele CityDental isikuandmeid edastab/avalikustab?

 • CityDental edastab või avalikustab Andmesubjektide isikuandeid isikuandmete Vastuvõtjatele ainult juhul, kui see on vajalik Patsiendile Teenuse osutamiseks, CityDental poolt võetud lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
 • Vastuvõtjate kategooriate nimekiri on kättesaadav
 • CityDental ei edasta Isikuandmeid kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele v.a juhul, kui seda taotleb Andmesubjekt või edastamise kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjekti taotlus Isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonile peab olema kirjalikus vormis.

8. Kui kaua CityDental isikuandmeid säilitab?

 • CityDental säilitab isikuandmeid nii lühikest aega, kui võimalik Teenuse osutamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kui seadusest tulenev säilitamistähtaeg on läbi ning isikuandmeid ei ole vaja Teenuse osutamiseks, kustutab CityDental need viisil, mis ei võimalda isikuandmete taastamist.
 • CityDental säilitab andmesubjektide terviseandmeid sotsiaalministri 18.09.2008 a määruse nr 45 “Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” sätestatud tähtaegade jooksul.
 • Patsientidele ja nende seaduslikele esindajatele väljastatud arveid ja nende peal olevaid isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoni number, aadress, e-posti aadress) säilitab CityDental seitse (7) aastat alates majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati.
 • Töölepinguid ja nendes sisalduvaid isikuandmeid säilitab CityDental kümme (10) aastat töösuhte lõppemisest. Mitte valituks osutunud kandidaatide CV-d säilitatakse üks (1) aasta alates eitava otsuse tegemisest.
 • Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni isikuandmete talletamiseks kasutatava kõvaketta täitumiseni.

9. Andmesubjektil (või Andmesubjekti esindajal) on õigus:

 • Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate isikuandmete kohta;
 • Nõuda teavet selle kohta, milliseid liike andmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;
 • Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;
 • Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik;
 • Taotleda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist, kui Patsient on esitanud isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või Patsient on vaidlustanud töödeldavate isikuandmete õigsuse;
 • Esitada kaebus või taotlus CityDental’i andmekaitsespetsialistile elektronpostiaadressil
 • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn), kui Andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.

10. Andmesubjekti teabenõude täitmise tingimused

 • CityDental täidab Andmesubjekti isikuandmetega teabenõude või võtab kasutusele andmesubjekti taotletava meetme viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul teabenõude saamisest. Kui CityDental leiab, et teabenõue ei ole õiguspärane teavitab CityDental sellest andmesubjekti viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui andmesubjekti teabenõue täitmine on keeruline võib eelnimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuuekümneks (60) kalendripäevaks.
 • CityDental täidab andmesubjekti õigustatud teabenõude tasuta. Juhul, kui andmesubjekti nõuded on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib vastutav töötleja küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud teabe andmisest või meetme võtmisest.
 • CityDental täidab andmesubjekti teabenõude:
  • CityDental hambakliinikus kohapeal väljastades andmesubjektile tema isikuandmeid sisaldava dokumendi koopia või väljatrükk.
  • Andmesubjekti digilukku suunates, kus Andmesubjekt saab ise Teenuste käigus töödeldud isikuandmeid vaadata ja salvestada (alla tõmmata).
  • Saates isikuandmed elektrooniliselt Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja e-posti aadressile. CityDental edastab isikuandmeid elektrooniliselt ainult Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja taotlusel. Isikuandmete eriliike sisaldavad dokumendid edastab CityDental andmesubjektile krüpteeritud kujul. Isikuandmete eriliike e-posti teel krüpteerimata ei edastata v.a erijuhtudel Andmesubjekti kirjalikul taotlusel.
 • Kui teabenõude on esitanud Andmesubjekti seaduslik esindaja on CityDental’il õigus nõuda esindusõiguse tõendamist.

City Clinics Tallinn virtuaaltuur

Lisandub peagi

City Clinics Tartu virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Kuressaare virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.